För barn

Personlig Assistent 1

Personlig assistans för barn

>

Rätten att bli hörd

På vår verksamhet är det av yttersta vikt att alla barn, oavsett funktionsnedsättning, ges möjlighet att bli hörda i frågor som berör dem. Vi anser att barnets delaktighet i beslutsprocessen är av största betydelse och därför är det av högsta prioritet för oss att möjliggöra för barn att ta del av information samt framföra sina åsikter gällande sin assistans. Vi tar hänsyn till faktorer såsom ålder, mognad samt vårdnadshavarnas önskemål vid beslutsfattande.

Assistansen vi tillhandahåller inkluderar att möjliggöra de fritids- och kulturaktiviteter som ingår i den enskildes assistansbeslut. Det är viktigt för oss att barn som har fyllt 15 år själva har rätt att ansöka om insatser enligt LSS och vi ser det som logiskt att dessa barn ges goda praktiska möjligheter att vara särskilt delaktiga i rekryteringsprocessen om de så önskar.

Vi strävar efter att ha kontinuerliga samtal med vårdnadshavarna om hur barnets åsiktsbildning bygger på information och hur detta i sin tur leder till ökad delaktighet. Vi undersöker även hur vårdnadshavarna ser på att beakta möjligheterna och öppningarna i relation till rekryteringsprocessen. Vi uppmanar vårdnadshavarna att lyssna till sitt barn, att stödja sitt barn i att uttrycka sina åsikter, att ta hänsyn till barnets åsikter och att låta barnet delta i beslutsprocessen avseende vilken assistent som anställs.

Bli kund

Vi på Fmcare Assistans har som målsättning att vara en pålitlig partner för våra assistansberättigade och deras familjer, med syftet att bidra till ökad livskvalitet. Vi är väl medvetna om betydelsen av att våra kunder har möjlighet att påverka sin tillvaro och sina drömmar och arbetar därför aktivt för att stödja och främja detta.

Kontakta oss